تیم UT-TED

علیرضا صبا همراه با محمدعلی زارع چاهوکی و تیم برنامه UT-TED

علیرضا صبا در جلسه ستاد برگزاری جشن دانش آموختگی دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۷

علیرضا صبا در جلسه شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران

علیرضا صبا در کنار علیرضا محمدی و مهدی رضاییان ، جلسه شورای هماهنگی کانون های فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران، باغ موزه نگارستان ، اردیبهشت ۱۳۹۸

علیرضا صبا در نشست فعالان قرآنی

علیرضا صبا در نشست فعالان قرآنی دانشگاهی ، سالن گفتگو دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

جلسه شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران

علیرضا صبا در کنار دبیران و اعضای شورای مرکزی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران، جلسه شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران ، باغ موزه نگارستان ، اردیبهشت ۱۳۹۸

دیدار دبیران کانون های فرهنگی با مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

علیرضا صبا در دیدار جمعی از دبیران و نمایندگان شوراهای هماهنگی کانون های فرهنگی با مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سالن جلسات معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، عکس از روابط عمومی شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران

علیرضا صبا در صبحانه کاری دبیران شورای هماهنگی دانشگاه های استان تهران

علیرضا صبا در کنار دبیران شورای هماهنگی و نمایندگان کانون های فرهنگی دانشگاه های استان تهران ؛ نخستین صبحانه کاری دبیران شورای هماهنگی کانون های دانشگاه های استان تهران ، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ، عکس از روابط عمومی شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران

دبیران کانون های فرهنگی دانشگاه های استان تهران

علیرضا صبا در کنار دبیران شورای هماهنگی و نمایندگان کانون های فرهنگی دانشگاه های استان تهران ؛ دومین نشست دبیران شورای هماهنگی کانون های دانشگاه های استان تهران ، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ، عکس از روابط عمومی شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران

علیرضا صبا

علیرضا صبا ، جلسه هم اندیشی دبیران کانون های فرهنگی دانشگاه تهران با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ، تالار امیرکبیر معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، عکس از کیمیا دری

علیرضا صبا

علیرضا صبا ، جلسه هم اندیشی دبیران کانون های فرهنگی دانشگاه تهران با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ، تالار امیرکبیر معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، عکس از کیمیا دری

علیرضا صبا

علیرضا صبا در کنار دبیران کانون های فرهنگی دانشگاه تهران و معاون فرهنگی دانشگاه ، جلسه هم اندیشی دبیران کانون های فرهنگی دانشگاه تهران با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ، تالار امیرکبیر معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، عکس از کیمیا دری

علیرضا صباعلیرضا صبا و احسان محمدی ، جلسه ستاد برگزاری جشن بیست سالگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران ، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ، عکس از رامین بابایی