رتبه سوم ممتازین پیش دانشگاهی دبیرستان شهید دکتر دانش - فروردین 1396

رتبه هشتم مرحله استانی المپیاد فیزیک دانشجویی استان تهران - دی 1394

رتبه سوم سی و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی منطقه 3 تهران - دی 1393

رتبه دوم سی و دومین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی منطقه 3 تهران - دی 1392

رتبه برتر در داوری محلی دومین دوره جشنواره مشکات سرای محله زرگنده منطقه 3 تهران - دی 1392

رتبه نخست سیمین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی استان تهران - خرداد 1391

رتبه نخست سیمین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی منطقه 3 تهران - دی 1390

رتبه نخست بیست و نهمین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی استان تهران - خرداد 1390

رتبه نخست بیست و نهمین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی منطقه 3 تهران - دی 1389
رتبه سوم مسابقات شنای پسران مجموعه ورزشی شهید رجایی منطقه 8 تهران - شهریور 1386