قالب‌های نوشتاری، امیر هوشنگ قلندری، اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، بهار 1398، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
روزنامه‌نگاری و خبرنویسی، مهدی جلیلی، اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، بهار 1398، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
حقوق نشریات، محمدعلی کامفیروزی، اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، بهار 1398، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
گرافیک و صقحه آرایی، سعید کاکاوند، اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، بهار 1398، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
مهارت‌های زندگی 1، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، پاییز 1396، سالن همایش‌های شهدای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران