سمت‌های مشغول

دبیر کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، ۱ آبان ۱۳۹۹ تا کنون، ایران، تهران

دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران، ۲۰ آذر ۱۳۹۸ تا ۲۰ آ‌ذر ۱۳۹۹، ایران، تهران

مدیرمسئول نشریه دانشگاهی نگارستان فرهنگ، ۱۷ دی ۱۳۹۸ تا کنون، ایران، تهران

عضو شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی دانشگاه بدون دخانیات،  ۲۰ آذر ۱۳۹۸ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۹، ایران، تهران، دانشگاه تهران

عضو کارگروه اطلاع رسانی و رسانه طرح دانشگاه بدون دخانیات، ۱۸ دی ۱۳۹۸ تا ۱۸ دی ۱۳۹۹، ایران، تهران، دانشگاه تهران

عضو کارگروه فرهنگی و اجتماعی طرح دانشگاه بدون دخانیات، ۱۸ دی ۱۳۹۸ تا ۱۸ دی ۱۳۹۹، ایران، تهران، دانشگاه تهران

 

سوابق سمت‌ها

دبیر کانون قرآن و عترت (علیهم السلام) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ۲۰ آبان ۱۳۹۷ تا ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ، ایران، البرز

مدیر مسئول نشریه دانشجویی برگ سبز، ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۲ آذر ۱۳۹۸، ایران، تهران

عضو، مسئول کمیته فرهنگی و هنری و سخنگوی شورای دانش آموزی مدرسه راهنمایی فتح شاهد، آبان ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲